Onder PEP’s worden personen verstaan die een prominente politieke functie bekleden of hebben bekleed en de directe familieleden of naaste geassocieerden van deze personen. Bovendien beperkt het begrip PEP zich niet langer tot buitenlandse politiek prominente personen, ook binnenlandse politiek prominente personen vallen nu onder dit begrip.

Een PEP is in elk geval:

  1. staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris
  2. parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan
  3. lid van het bestuur van een politieke partij
  4. lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat
  5. lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank
  6. ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten
  7. lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf
  8. bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

In het geval dat de klant of de UBO een PEP is, dient Take 5 een verscherpt klantonderzoek uit te voeren. Hierbij komen passende maatregelen te pas om de bron van het vermogen en de middelen vast te stellen. Daarnaast moet ook toestemming worden gegeven van het hoger leidinggevend personeel voor het aangaan of voortzetten van deze zakelijke relatie of het verrichten van deze transactie.

   Aansprakelijkheidsbeperking
De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.