Discounted cash flow waardebepalingsmethode

Bij de discounted cash flow waardebepalingsmethode wordt uitgegaan van de toekomstige verwachte kasstromen binnen een onderneming. Onder toekomstige verwachte kasstromen worden de liquide middelen verstaan die jaarlijks beschikbaar komen binnen de onderneming om aflossingen over een financiering te doen of die beschikbaar zijn om dividenduitkering te kunnen doen.

Binnen de discounted cash flow methode heeft de hoogte van de winst geen invloed op de waarde van de onderneming, er wordt immers gekeken naar de beschikbare kasstromen.

 

Johan heeft meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van bedrijfswaarderingen en is gecertificeerd business valuator. Daarnaast begeleidt Johan binnen Take 5 de financieringstrajecten rondom bedrijfsovernames.

   Aansprakelijkheidsbeperking
De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.