Disclaimer

De publicaties op deze website zijn bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting en/of uitleg danwel advies over een specifieke dienst, product of situatie dan heeft dit een algemeen karakter en niet één op één toepasbaar in jouw situatie. Wij adviseren daarom altijd contact op te nemen met één van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, de uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.

Take 5 doet er alles aan om deze website up-to-date en nauwkeurig te houden. Wij kunnen je echter geen garantie geven dat alle informatie volkomen juist of actueel is en/of blijft danwel geen onjuistheden bevat. Het gebruik van de informatie is altijd volledig voor je eigen risico en verantwoordelijkheid. Wij kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Take 5 aanvaardt ook geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites die via een hyperlink of waarnaar op andere wijze naar wordt verwezen.

Wij streven naar optimale beschikbaarheid van onze website. In die situaties waarin de website op een bepaald moment, onder welke omstandigheden dan ook, niet beschikbaar is, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen daarvan. Voor schade geleden als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Take 5 via deze website, aanvaardt Take 5 geen aansprakelijkheid.

Take 5 stelt alles in het werk om haar systemen te beschermen tegen elke vorm van onrechtmatig gebruik. Take 5 zal daartoe passende technische en organisatorische maatregelen nemen, onder meer rekening houdend met de stand van de techniek. Het is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de website als gevolg van het onrechtmatig gebruik van zijn systemen door een derde partij.

Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud op deze website berusten bij Take 5 BV of bij derden die de inhoud zelf hebben geplaatst of van wie Take 5 een gebruikerslicentie heeft verkregen.