Werkkapitaal: wat is het en wat is een “normaal” niveau?

Werkkapitaal is een veelbesproken onderwerp bij bedrijfsovernames. De hoeveelheid “normaal” werkkapitaal is een onderhandelingspunt, vooral bij een aandelentransactie. Maar is er eigenlijk wel een normaal werkkapitaal? Het is daarom van belang dat partijen gezamenlijk het “normale” werkkapitaal niveau bepalen en vastleggen. Dit voorkomt discussies en teleurstellingen later in het overnameproces. 

Wat is werkkapitaal precies?

Werkkapitaal geeft aan hoeveel middelen nodig zijn om in de normale bedrijfsvoering te kunnen voorzien gedurende een bepaalde periode: denk aan een basisniveau aan voorraad en voldoende banksaldo op op korte termijn leveranciers en personeel te kunnen betalen. Concreet kan werkkapitaal worden gedefinieerd als het verschil tussen vlottende activa (bijvoorbeeld inventaris, onderhanden werk, debiteuren, liquide middelen, vooruitbetalingen en vooruitbetaalde kosten) en kortlopende verplichtingen (bijvoorbeeld crediteuren, andere kortlopende verplichtingen, tijdelijke verplichtingen, voorzieningen en over te dragen opbrengsten). In de praktijk is deze definitie echter zelden helemaal duidelijk. 

Items waarnaar wordt verwezen kunnen ook zogenaamde “cash or debt-like” items omvatten. Dat wil zeggen: items met een verhoogde of verlaagde toekomstige cashflow. Het is wenselijk om deze punten vooraf zo goed mogelijk tussen partijen te verduidelijken. Waar dit niet mogelijk is, wordt dit meestal aangepakt als onderdeel van het boekenonderzoek (due diligence). 

Wat is een normaal werkkapitaal niveau? 

Het “normale” werkkapitaal van een bedrijf verschilt per branche en per bedrijf. De koper van het bedrijf is namelijk op zoek naar werkkapitaal dat niet direct na de overname een grote investering in werkkapitaal vereist. Dit “normale” niveau komt echter niet noodzakelijkerwijs overeen met het werkkapitaalsaldo op de datum waarop het bedrijf financieel werd overgedragen. Daarom worden tussen de partijen vaak bedragen overeengekomen op basis van het gemiddelde niveau van het werkkapitaal over een vooraf vastgestelde periode (bijvoorbeeld maandelijkse historische gemiddelden over het afgelopen jaar). Indien de werkkapitaalpositie op de overdrachtsdatum afwijkt van het overeengekomen normale niveau, zal de prijs worden aangepast. Een overschot of tekort aan werkkapitaal zal leiden tot een positieve of negatieve aanpassing van de aankoopprijs van de onderneming. 

Werkkapitaal-beheer 

Actief werkkapitaal beheren voor de langere termijn voordat de onderneming wordt verkocht, loont. Ad-hoc incasso van debiteuren, niet-betaling van crediteuren en/of verkoop van inventaris zal niet werken. De impact hiervan wordt uiteindelijk gecorrigeerd. Zodra alle werkkapitaalitems en hun veranderingen in de loop van de tijd zijn geïdentificeerd, kunnen normale niveaus vastgesteld en nagestreefd worden. Dit zal zorgen voor rust tijdens de onderhandelingen over de uiteindelijke verkoop van het bedrijf. 

De ervaren overname adviseurs van Take5 kunnen u begeleiden in dit vaak complexe proces. Neem contact met ons op of plan vrijblijvend een kennismakingsgesprek in

   Aansprakelijkheidsbeperking
De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.