Overnameprijs bedrijf bepalen? Er zijn verschillende waardebepalingsmethoden

Johan van den Berg

Johan van den Berg

Johan heeft meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van bedrijfswaarderingen en is gecertificeerd business valuator. Daarnaast begeleidt Johan binnen Take 5 de financieringstrajecten rondom bedrijfsovernames.

Delen:

Als je je onderneming verkoopt of er een gaat aankopen, wil je zeker zijn dat je de juiste prijs krijgt of betaald. Het bepalen van de waarde van een bedrijf is echter niet altijd even eenvoudig en eenduidig. Aangezien elke onderneming anders opereert en financieel anders in elkaar zit, is het van groot belang de juiste waardebepalingsmethode te kiezen voor de betreffende onderneming om zodoende uit te komen op een passende waardering. In dit blog leggen we je de verschillen tussen de meest gangbare waardebepalingsmethoden uit om tot de juiste overnameprijs voor een bedrijf te komen. 

DCF-methode (Discounted Cash Flow methode)

De Discounted Cash Flow-methode, afgekort tot DCF-methode, is een waardebepalingsmethode die in moderne situaties in beginsel bijna altijd gebruikt zal worden. Deze methode kenmerkt zich door het centraal stellen van de ‘echte’ gegenereerde kasstroom in plaats van de nettoresultaten. De waarde van de duurzame productiemiddelen worden hierbij afhankelijk gesteld aan de opbrengsten die ermee worden verkregen, ongeacht de manier waarop het is gefinancierd. 

Om de economische waarde te bepalen van de activa moet er aan de hand van toekomstige, verwachte kasstromen een inschatting worden gemaakt. Dit is afhankelijk van het soort bedrijf. Hierin kun je de kasstromen voor een periode van drie tot tien jaar voorspellen. In de praktijk wagen echter weinig tot geen bedrijven zich aan een voorspelling die de vijf jaar overschrijdt. Na het berekenen van de waarde van de inkomende kasstroom, moet de economische waarde van de schulden worden berekend. De waarde van de schulden dient daarbij onderscheid te maken tussen de overige schulden en de rentedragende schulden. Hierna kan de waarde van de aandelen worden berekend door de economische waarde van de activa te verminderen met de economische waarde van de schulden.

Rentabiliteitsmethode voor het bepalen van de overnameprijs van een bedrijf

De rentabiliteitsmethode is naast de DCF-methode een gangbare waardebepalingsmethode om de waarde van een bedrijf te bepalen. Om risico’s te willen dekken verlangen de meeste kopers naar een minimumrendement op hun investering. Er kleven echter wel een aantal nadelen aan de rentabiliteitsmethode, het meest voorkomend bezwaar is dat het investeringsrisico niet is gescheiden van het financieringsrisico. Ook wordt er niet voldoende rekening gehouden met de financieringsstructuur van de onderneming en de aanwezigheid van de overtollige activa in de waardering.

Intrinsieke waarde methode om de waarde van je bedrijf te bepalen

Bij de intrinsieke waarde ga je de waarde bepalen van het bedrijf zelf. Dit kun je doen door de som te maken van de waarde van alle activa met de waarde van alle passiva die niet behoren tot het eigen vermogen. De intrinsieke waarde wordt dus gevormd door de aangepaste waarde van het eigen vermogen. Hiervoor behoren ook de volledig afgeschreven activa. De taxatierapporten van onroerend goed, machines en dergelijke moeten de waarde zo dicht mogelijk benaderen. Een nadeel van de intrinsieke waarde methode is dat dit slechts een momentopname betreft en dus niks zegt over de toekomstige winstcapaciteit of zaken die niet in een balanspositie uitgedrukt zijn. Hierbij kan je denken aan zaken zoals marktpositie, knowhow en personeel. De intrinsieke waarde is vooral van belang voor de koper en zeker als hij de omvang van de goodwill wil bepalen. Gelet op de nadelen die kleven aan de intrinsieke waarde methode, wordt deze doorgaans bij bedrijfsovernames niet meer gebruikt.

Rentabiliteitswaarde

Bij de rentabiliteitswaarde berekent men de constante waarde van het genormaliseerde winstniveau met behulp van een nader vast te stellen rentevoet. De huidige winst geeft de maat aan voor het winstniveau in de toekomst. Om deze methode op de juiste manier toe te passen zijn er twee variabelen nodig: het winstniveau en de rentabiliteitseisen.

Goodwill methode voor het bepalen van de overnameprijs van een bedrijf

Bij de goodwill-methode betrekt men zowel de intrinsieke waarde van het bedrijf als de rentabiliteit om de waarde te kunnen berekenen. De kern van de goodwill-methode voor de waardebepaling is het totaliseren van de intrinsieke waarde van het eigen vermogen en de waarde van de goodwill. Goodwill in deze context wordt dan verstaan onder: de constante waarde van de overwinst. Het verschil hiertussen is het gerealiseerde en het gewenste rendement op eigen vermogen. Ook kan er sprake zijn van negatieve goodwill. De goodwill-methode leidt tot hetzelfde resultaat als de waardering met behulp van de rentabiliteitsmethode.

Vermogensverhoudings-methode

Deze methode is een variant op de rentabiliteitswaarde. Bij deze methode brengt men een correctie aan op de balansstructuur van de onderneming. De basis van deze methode dient de aanname dat niet noodzakelijke activa voor de bedrijfsuitvoering kan worden afgestoten. De middelen die vrijkomen kunnen worden gebruikt om een deel van het vreemd vermogen af te lossen. Daarnaast wordt de balans ook nog eens aangepast aan de gewenste vermogensverhoudingen. Dit is alleen bij een gelijkblijvend balanstotaal.

Impact van de verschillende waardebepalingsmethoden op de overnameprijs en waarde van een bedrijf

Wanneer je één onderneming waardeert met gebruik van verschillende waardebepalingsmethoden, is de uitkomst van de verschillende methoden vaak zeer divers. Om een juiste beslissing te kunnen maken rondom de waarde van een bedrijf is het dus cruciaal de juiste waardebepalingsmethode te kiezen in een specifieke situatie. Dit is werk voor specialisten. Take 5 beschikt over ervaren en gecertificeerde business valuators, die je graag adviseren rondom de meest geschikte waardebepalingsmethode én waardering van een onderneming.

Plan direct een persoonlijk adviesgesprek

Plan direct een adviesgesprek in met een van onze specialisten om jouw wensen te bespreken.

Meer blogs

Take 5 in de top 10 van Dealsuite

Met gepaste trots mogen we aankondigen dat Take 5 in de top 10 van de Benelux League Table van Dealsuite staat waarbij Take 5 maar liefst 3 mandaten mocht vertegenwoordigen.

Voorkom verrassingen bij het verkopen van je eenmanszaak of VOF

In tegenstelling tot bij de verkoop van een BV, heeft de verkoop van een eenmanszaak of VOF direct invloed op de belastingheffing die je zult moeten betalen. Je dient namelijk vrijwel direct belasting te betalen over de verkoopprijs minus boekwaarde van de onderneming. Welke mogelijkheden heb je om belastingheffing te beperken of te voorkomen? Lees het in dit blog.

Een boekenonderzoek praktisch vormgeven

Vaak is de laatste stap van een overnameproces een zogenaamd boekenonderzoek – ook wel due diligence genoemd. Tijdens dit proces heeft de aankopende partij de gelegenheid diverse zaken te onderzoeken over de onderneming die zij aankopen. Veel ondernemers zien op tegen een dergelijk onderzoek, terwijl dit vaak eenvoudig praktisch vorm te geven is. Hoe, dat lees je in dit artikel.