De verschillende waardebepalingsmethoden voor een bedrijf

Er is geen één bedrijf van onschatbare waarde. Als je een onderneming verkoopt of je wilt er één kopen, kun je voor de noodzakelijke waardebepaling gebruik maken van een aantal methoden. De meest gebruikelijke methodes worden onder een vergrootglas gelegd. Het resultaat ervan dient als een richtlijn om de vraag- en aanbodprijzen te kunnen bepalen.

De rentabiliteitseisen

De rentabiliteitsmethode is in de praktijk de meest gebruikte methode om de waarde van een bedrijf te bepalen. Om risico’s te willen dekken verlangen de meeste kopers naar een minimumrendement op hun investering. Een voorbeeld hierbij is: de koper heeft een deel van zijn vermogen belegd in aandelen en ontvangt daarop een rendement van 10,5 procent. Daarnaast heb je een risicopremie voor een investering in de onderneming van 3,5 procent, dan zal de rentabiliteitseisen veertien procent bedragen: dus de som van de risicovrije voet en de risicopremie bedraagt de rentabiliteitseisen. Om de waarde van de aandelen van die onderneming te bepalen wordt uitgegaan van een rentabiliteitseisen na belasting van veertien procent. De waarde van de aandelen van de over te nemen onderneming bedraagt dan: het winstniveau gedeeld door vereist rendement x 100. Dus 695 /14% (of x 0,14) x 100 = 9.730. Daarnaast zijn er wel een aantal nadelen die aan deze methode kleeft. Het meest voorkomend bezwaar is dat het investeringsrisico niet is gescheiden van het financieringsrisico. Ook wordt er niet voldoende rekening gehouden met de financieringsstructuur van de onderneming en de aanwezigheid van de overtollige activa.

De DCF-methode (Discounted Cash Flow)

Dit is een methode die steeds vaker aan populariteit wint. Deze methode werkt met een ‘echte’ kasstroom in plaats van met nettoresultaten. De waarde van de DPM (duurzaam productiemiddel) wordt hierbij afhankelijk gesteld aan de opbrengsten die ermee worden verkregen, ongeacht de manier waarop het is gefinancierd. Hierbij moet je onderscheid maken tussen de waardebepaling van een onderneming, voor bijvoorbeeld een investering of die van een investering in een DPM. Het verschil hiertussen zit in de overname van aandelen bij het verkrijgen van een onderneming. Dit betekent dat naast de productiemiddelen en activiteiten ook de verplichtingen van een onderneming worden overgenomen. Kopers krijgen niet alleen alle activa en het recht op de daaruit voortvloeiende kasstromen, ze nemen ook alle schulden op zich. Hierdoor zijn ze verplicht tot het betalen van rente en aflossingen. De aarde van de aandelen is dan ook gelijk het verschil tussen de constante waarde van de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen. Houd er rekening mee dat je voor de netto kasstroom een hogere disconteringsvoet toegepast, dan voor de te betalen verplichtingen over de rente en aflossingen. De waarde van de activa wordt bepaald aan de hand van de netto kasstromen. Andere activa zoals beleggingen en deelnemingen worden bij de bepaalde waarde van de activa opgesteld. De netto kasstroom is als volgt samengesteld:

Bedrijfsresultaat=
-Vennootschapsbelasting
+ Afschrijvingen+
+/- wijzigingen in werkkapitaal+/-
+/- (des)investeringen+/-
=Netto kasstroom €

Om de economische waarde te bepalen van de activa moet er aan de hand van toekomstige, verwachten kasstromen een inschatting worden gemaakt. Dit is afhankelijk van de soort van het bedrijf. Hierin kun je de kasstromen voor een periode van drie tot tien jaar voorspellen. In de praktijk wagen weinig tot geen zich echter aan een voorspelling die de vijf jaar overschrijdt. Na het berekenen van de waarde van de inkomende kasstroom, moet de economische waarde van de schulden worden berekend. De waarde van de schulden dient daarbij onderscheid te maken tussen de overige schulden en de rentedragende schulden. Hierna kan de waarde van de aandelen worden berekend door de economische waarde van de activa te verminderen met de economische waarde van de schulden.

De intrinsieke waarde

Bij de intrinsieke waarde van een bedrijf ga je de waarde bepalen van je bedrijf. Dit kun je doen door de som te maken van de waarde van alle activa met de waarde van alle passiva die niet behoren tot het eigen vermogen. De intrinsieke waarde wordt dus gevormd door de aangepaste waarde van het eigen vermogen. Hiervoor behoren ook de volledig afgeschreven activa. De taxatierapporten van onroerend goed, machines en dergelijke moeten de waarde zo dicht mogelijk benaderen. Je moet wel opletten dat de waardebepaling op basis van de intrinsieke waarde alleen uitgaat van de balans. Dit is nadelig voor de betrouwbaarheid van de methode. Immers, de balans is slechts een momentopname en zegt dus niks over de toekomstige winstcapaciteit, veel financiële verplichtingen staan niet in de balans. Hierbij kan je denken aan huur- en/of leasecontracten, de balans geeft geen volledig beeld van alle activa. Hierbij kan je denken aan zaken zoals marktpositie, knowhow en personeel of de intrinsieke waarde is vooral van belang voor de koper en zeker als hij de omvang van de goodwill wil bepalen.

De rentabiliteitswaarde

Bij de rentabiliteitswaarde bereken je de constante waarde van het genormaliseerde winstniveau met behulp van een nader vast te stellen rentevoet. De huidige winst geeft de maat aan voor het winstniveau in de toekomst. Om deze methode op de juiste manier toe te passen zijn er twee variabelen nodig: het winstniveau en de rentabiliteitseisen.

De goodwill-methode

Bij de goodwill-methode betrek je zowel de intrinsieke waarde van de onderneming als de rentabiliteit om de waarde te kunnen berekenen. De kern van de goodwill-methode voor de waardebepaling is het totaliseren van de intrinsieke waarde van het eigen vermogen en de waarde van de goodwill. Goodwill in deze context wordt dan verstaan onder: de constante waarde van de overwinst. Het verschil hiertussen is het gerealiseerde en het gewenste rendement op eigen vermogen. Ook kan er sprake zijn van negatieve goodwill. De goodwill-methode leidt tot hetzelfde resultaat als de waardering met behulp van de rentabiliteitsmethode.

Ook is er een “verbeterde” goodwill-methode. Dit is een variant op de hierboven genoemde goodwill-methode. Bij deze methode wordt er eerst een wijziging in de vermogensverhoudingen aangebracht, voordat je de overwinst gaat berekenen. Hier is de overwinst dus het verschil tussen het nettoresultaat na wijziging van de vermogensverhoudingen, onder aftrek van het vereiste rendement op het eigen vermogen. Voorbeeld hiervan zie je hieronder:

Gecorrigeerd eigen vermogen€24.000,-
Gecorrigeerd nettoresultaat€5.040,-
Rentabiliteitseis10%
Vereist rendement op het eigen vermogen€2.400,-
Overwinst€2.640,-
Contante waarde overwinst€26.640,-
Het winstniveau

Om het winstniveau te kunnen bepalen kijk je eerst naar het nettoresultaat. Ook zal de winstontwikkeling in het verleden en de verwachte ontwikkeling in de toekomst moeten worden beoordeeld. Uiteindelijk stel je een winstniveau vast, waarin staat wat dat er te verwachten is dat die voor een langere periode zal gelden.

De vermogensverhouding methode

Deze methode is een variant op de rentabiliteitswaarde. Bij deze methode breng je een correctie aan op de balansstructuur van de onderneming. De basis van deze methode dient de aanname dat niet noodzakelijke activa voor de bedrijfsuitvoering kan worden afgestoten. De middelen die vrijkomen kunnen worden gebruikt om een deel van het vreemd vermogen at te lossen. Daarnaast wordt de balans ook nog is aangepast aan de gewenste vermogensverhoudingen. Dit is alleen bij een gelijkblijvend balanstotaal.

   Aansprakelijkheidsbeperking
De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.

Maak kennis met ons

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen? Denk je eraan om je bedrijf te verkopen of wil je juist een onderneming overnemen? Neem contact met ons op of maak direct een vrijblijvende afspraak met een van onze adviseurs.

    Maak direct een afspraak